Vår Historia

Birkagården Folkets Hus är en förening med bas på Österängen i Jönköping. Föreningen bildades i juni 2018 ur ett längre arbete med att samordna de samlingslokaler som finns i Österängens centrumbebyggelse.

Tillsammans med Vätterhem och Kultur- och Fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun har föreningen bidragit till att renovera lokalerna på Birkagården genom sin ansökan till Boverket. Renoveringen och besiktningen stod klar i april 2022. De nyrenoverade lokalerna är byggda enligt det nya Flexbox-konceptet, som gör att lokalen är anpassade för olika typer av verksamheter så som teater, musikspelningar, dansföreställningar, fritids-och föreningsverksamheter. Den stora lokalen har också blivit utrustad med en ny 4K multifunktionell biografprojektor.


I källaren har vi ett nyttjanderättavtal med Hyresgästföreningen, med tillgång till ett styrelserum, ett studiecirkelrum och ett rum med en utrustad musikstudio. Musikstudion byggdes med medel från Boverket som föreningen ansökte om i samverkan med övriga civilsamhället och ABF under år 2019–2020.


Birkagården Folkets Hus är medlemmar i riksorganisationen Folkets Hus och Parker och är en del av deras satsning på nya mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker stöttar mötesplatser i områden med socioekonomiska utmaningar genom att understödja mobiliseringsarbete lokalt, coacha vid framtagande av verksamhetsplaner, drifts- och investeringsbudgetar, stödja i arbetet med att hitta finansiering för verksamheten, förhandlingar med fastighetsbolag och kommunala förvaltningar. Stöd ges också i arbetsgivarfrågor, bygg- och förvaltningsfrågor. Genom Folkets Hus och Parkers förortsnätverk som samlar deltagare från medborgardrivna samlingslokaler i olika städer, kan erfarenhetsutbyte ske och goda exempel spridas. Föreningen tar också del av Folkets Hus Och Parkers nationella kulturutbud inom scenkonst, musik, dans, konstutställningar, biograffilm, teater mm.

Verksamheten i Birkagården Folkets Hus bedrivs i samråd och i samverkan med andra parter i området, relevanta och lokalt förankrade föreningar samt nätverk och boenden på Österängen. Föreningens arbete bygger på långsiktiga, tillitsskapande och medskapande metoder där folkbildning, kulturverksamhet och möten mellan människor är våra redskap för personlig och kollektiv utveckling.